VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Affı ile Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri

6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Affı ile Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri
49 views
25 Temmuz 2011 - 10:59

GİRİŞ
6111 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN STOK AFFI VE KAYIT DÜZELTMELERİ İLE GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR?
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NELER GETİRİYOR?
6111 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN STOK AFFI VE KAYIT DÜZELTMELERİNDEN YARARLANMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?
STOK BEYANINA VE KAYITLARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. FATURASIZ SATIN ALINAN MALLARIN KAYDA ALINMASI
Kimler yararlanabilir?
Beyan edilecek malların bedeli ne şekilde tespit edilecektir?
Bildirilen malların satılması halinde asgari satış bedeli ne şekilde hesaplanacaktır?
Bildirilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılacak mıdır?
Bildirime konu mallar ne şekilde beyan edilecektir?
Hangi tarihe kadar ve ne şekilde başvuru yapılacaktır?
Beyanname üzerinden hesaplanan KDV hangi tarihe kadar ödenecektir?
Beyan edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV indirim konusu yapılabilecek midir?
ÖTV’ye tabi olan malların beyanında ayrı bir beyanname verilecek midir?
Beyanda bulunan mükelleflere hangi vergisel avantajlar sağlanmaktadır?
Beyan edilen mallar yasal kayıtlara ne şekilde intikal ettirilecektir?
Beyan edilen kıymetler Ba formu ile bildirime konu edilecek midir?

2. FATURASIZ SATILAN MALLARIN KAYDA ALINMASI
Bu düzenlemeden kimler yararlanacaktır?
Kayıtların düzletilmesi hangi tarihe kadar ve ne şekilde yapılacaktır?
Emtiaların bedeli nasıl belirlenecektir?
Beyanda bulunan mükelleflere hangi vergisel avantajlar sağlanmaktadır?
Beyan edilen kıymetler Bs formu ile bildirime konu edilecek midir?
3. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLAR CARİ HESABI (ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR) DÜZELTMELERİ
Bu düzenlemeden kimler yararlanabilecektir?.
Kapsama neler girmektedir?
Beyan nasıl yapılacaktır?
Beyan edilen tutarlar üzerinden hangi oranda vergi hesaplanacak ve hangi tarihe kadar ödenecektir?
Bu kapsamda yapılan beyanlar dolayısıyla mükellefler hangi avantajlara sahip olacaklardır?

GİRİŞ
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kamu alacak yapılandırması olan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinde, işletmelerinde bulunmakla birlikte kayıtlarında yer almayan mallarını beyan ederek kayıt altına almak, kayıtlarda görülmesine rağmen işletmede olmayan mallarını da herhangi bir ceza ödemeden kayıtlardan çıkarmak ve kasa ve ortaklar cari hesaplarını (ortaklardan net alacaklar) düzeltmek isteyen mükelleflere önemli avantajlar sağlanmaktadır.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN STOK AFFI VE İŞLETME KAYITLARIN DÜZELTİLMESİNDEN “SİZ DE YARARLANIN”

6111 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN STOK AFFI VE KAYIT DÜZELTMELERİ İLE GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR?

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan (faturasız olarak satın alınan) makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların,
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan (faturasız olarak satılan) emtiaların,
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan net alacakların
beyan edilmek suretiyle yasal kayıtların gerçeğe uygun hale getirilmesi imkanı sağlanmaktadır.

İŞLETME KAYITLARINIZI DÜZELTİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN UYGULAMASINA HAZIRLIKLI OLUN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NELER GETİRİYOR?
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu, ülkemiz ticari hayatı için önemli bir değişim sürecini başlatacak olması yanında, yönetim ve denetim alanlarında ciddi sonuçları da olacaktır.
Ortaklar ile yönetim kurulu üyeleri ve yakınlarının şirkete borçlanmalarının yasaklanması gibi yeni müesseseler getirilmektedir.
Borçlanma yasağına ilişkin düzenlemeler ile sermaye taahhüdü dahil, birçok iş ve işlemde ortaklarca şirket kasasının kullanımı, kişisel harcamaların bu kanaldan yapılması ve şirketten para çekilmesi engellenmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi cezai yaptırıma da bağlanmış bulunmaktadır. (Madde 358, 395 ve 562) İşletmelere, ticari defterlerini tutarken ve finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uymak ve uygulamak zorunluluğu getirilmektedir.
Gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken gerekse bireysel ve konsolide finansal raporlarını düzenlerken Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve standart yorumlarına (TFRSY) uymak ve uygulamak zorunda olacaklardır.
İşletmeler 01/01/2013 tarihli açılış bilançolarını Yeni Türk Ticaret Kanununa göre düzenlemek zorundadırlar.
Tacirler, 31/12/2012 tarihinde hazırlayacakları bilançolarını, TMS/TFRS’ye göre düzeltmek ve düzeltilmiş bilançolarını 01/01/2013 tarihinde açılış bilançosu olarak ticari defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek zorundadırlar.
Bağımsız denetim hususunda önemli düzenlemeler getirmektedir.
“Denetçilik (murakıplık) organı” zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Yeni sistemde anonim ortaklıkların finansal denetimi, dış denetçiler tarafından gerçekleştirilecektir.
Denetimden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacaktır.

6111 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN STOK AFFI İLE KASA MEVCUDU VE ORTAKLAR CARİ HESABI (ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR) BEYANINDAN YARARLANIN YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUM SAĞLAYIN

6111 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN STOK AFFI VE KAYIT DÜZELTMELERİNDEN YARARLANMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?
6111 sayılı Kanunla getirilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklar cari hesabının (ortaklardan net alacaklar) düzeltilmesi ve yasal kayıtların gerçek duruma uygun hale getirilmesi;
Bağımsız denetim açısından,
Ortaklarla olan alacak-borç ilişkisi ile düzenlenecek açılış bilançoları açısından,
İşletmelerin TMS/TFRS’ye göre finansal raporlarının düzenlenmesi açısından
mükellefler için önemli bir fırsattır.
Yasal kayıtların fiili duruma uygun hale getirilmesi yeni Türk Ticaret Kanununa uyum açısından da büyük önem arz etmektedir.

 

<!–nextpage–>

STOK BEYANI, KASA MEVCUDU VE ORTAKLAR CARİ HESABI (ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR) DÜZELTMELERİ İLE GELECEĞE GÜVENLE BAKIN

STOK BEYANINA VE KAYITLARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

6111 SAYILI KANUN MÜKELLEFLERE STOK BEYANI İLE KAYITLARINI DÜZELTME İMKANI GETİRİYOR

1. FATURASIZ SATIN ALINAN MALLARIN KAYDA ALINMASI
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların kayda alınması imkanı verilmiştir.

 

Kimler yararlanabilir?
Bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulamadan yararlanabilecektir. Serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları bu düzenlemeden yararlanabilirler.

 

Beyan edilecek malların bedeli ne şekilde tespit edilecektir?
Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesi ile beyan edilecektir.
Rayiç bedel, kıymetin değerleme günü itibarıyla normal alım satım bedelidir. Bu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edilebileceği gibi bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecektir. Bildirilen kıymetler yasal süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir.

 

Bildirilen malların satılması halinde asgari satış bedeli ne şekilde hesaplanacaktır?
Kayıtsız mal bildiren mükellefler, bu malları satmaları halinde defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerden düşük olamayacaktır. Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması halinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacaktır.

 

Bildirilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılacak mıdır?
Bildirime dahil edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.

 

Bildirime konu mallar ne şekilde beyan edilecektir?
– Teslimleri genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden %10 oranı,
– Teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacak ve 1 seri no.lu Genel Tebliğinin ekinde yer alan KDV Stok Beyannamesi (Ek:20/A) ve eki envanter listesi (Ek:20/B) ile beyan edilecektir.

 

Hangi tarihe kadar ve ne şekilde başvuru yapılacaktır?
30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar KDV Stok Beyannamesi (Ek:20/A) ve eki envanter listesi (Ek:20/B) ile katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine başvuru yapılabilecektir.
KDV beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, söz konusu beyanname ve envanter listesini elektronik ortamda; diğer mükellefler ise kağıt ortamında beyan edeceklerdir.

 

Beyanname üzerinden hesaplanan KDV hangi tarihe kadar ödenecektir?
Beyanname üzerinden hesaplanan KDV, 30/6/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.

 

 

Beyan edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV indirim konusu yapılabilecek midir?
Beyan edilen emtiaya ait hesaplanan KDV, 1 no.lu KDV beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.
Öte yandan, kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen KDV indirim konusu yapılmayacak ve bu tutar, verginin ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

 

ÖTV’ye tabi olan malların beyanında ayrı bir beyanname verilecek midir?
ÖTV’nin konusuna giren malları beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükellefler, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV’yi, 1 seri no.lu 6111 sayılı Kanun Genel Tebliğinin ekindeki (Ek:21) numaralı beyanname ile kağıt ortamında 30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar beyan edecek bu tarihe kadar ödeyebileceklerdir. Beyanname ÖTV (ÖTV mükellefiyeti bulunmayan ithalatçılar KDV) yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine verilecektir.

 

Beyanda bulunan mükelleflere hangi vergisel avantajlar sağlanmaktadır?
Bu kapsamda beyanda bulunan mükelleflere, KDV Kanununun (9/2) maddesi uyarınca belgesiz mal bulundurduğu gerekçesiyle malın emsal bedeli üzerinden cezalı tarhiyat yapılmayacak; ayrıca, beyan edilerek ödenen ÖTV için de vergi cezası kesilmeyecektir.

 

 

Beyan edilen mallar yasal kayıtlara ne şekilde intikal ettirilecektir?
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı;
makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaklardır.
Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

 

Beyan edilen kıymetler Ba formu ile bildirime konu edilecek midir?
Beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilecektir. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 10)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

 

<!–nextpage–>

2. FATURASIZ SATILAN MALLARIN KAYDA ALINMASI
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtianın beyan edilmesi ve kayıtların fiili duruma uygun hale getirilmesine imkan sağlanmıştır.

 

Bu düzenlemeden kimler yararlanacaktır?
Bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulamadan yararlanabilecektir. Serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları bu düzenlemeden yararlanabilirler.

 

Kayıtların düzletilmesi hangi tarihe kadar ve ne şekilde yapılacaktır?
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtialar için, 30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura düzenlenmesi, KDV dahil olmak üzere her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilebilecektir.
Fatura düzenlenmek suretiyle yasal kayıtlarda düzeltilen emtia ile ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Faturada emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Ayrıca, satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır.
Bunun dışında ayrıca bir beyanname verilmesi veya bildirimde bulunulması gerekmeyecektir.
Düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır.

 

Emtiaların bedeli nasıl belirlenecektir?
Faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

 

Beyanda bulunan mükelleflere hangi vergisel avantajlar sağlanmaktadır?
Fatura düzenlenen ve hasılata kaydedilen emtianın daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulmuş stoklarla ilgili olarak geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır.

 

Beyan edilen kıymetler Bs formu ile bildirime konu edilecek midir?
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, söz konusu form ile bildirilmek zorundadır.

Bu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 11/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

 

6111 SAYILI KANUNDAN YARARLANIN KASA MEVCUDU VE ORTAKLAR CARİ HESAPLARINI (ORTAKLARDAN NET ALACAKLARI) DÜZELTİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUM SAĞLAYIN

3. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLAR CARİ HESABI (ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR) DÜZELTMELERİ

Unutmayın!
Yeni Türk Ticaret Kanununun 358 ve 395. maddelerine göre, ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve Kanunun 393. maddesinde sayılan yakınları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, şirkete nakit veya ayın olarak borçlanamazlar.

6111 sayılı Kanunda, bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabının fiili duruma uygun hale getirilmesi için mükelleflere imkan sağlanmaktadır.

 

 

Bu düzenlemeden kimler yararlanabilecektir?
Bu uygulamadan sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

 

 

Kapsama neler girmektedir?
31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlenen bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerde bulunmayan
– Kasa mevcutları ve
– İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve
benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları vergi dairelerine beyan edilerek yasal kayıtlar düzeltilebilecektir.
Ortaklar cari hesabının (ortaklardan net alacaklar) beyanında, “131. Ortaklardan Alacaklar” ve “231. Ortaklardan Alacaklar” toplamından “331. Ortaklara Borçlar” ve “431. Ortaklara Borçlar” toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır.

 

Beyan nasıl yapılacaktır?
Beyana konu tutarlar 30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar 1 seri no.lu 6111 sayılı Kanun Genel Tebliğinin ekindeki beyanname (Ek: 22) ile bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilecektir.
Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, söz konusu beyannameyi elektronik ortamda; diğer mükellefler ise kağıt ortamında beyan edeceklerdir.
Beyan edilen tutarlar üzerinden hangi oranda vergi hesaplanacak ve hangi tarihe kadar ödenecektir?
Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanacak ve hesaplanan vergi 30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.

 

Bu kapsamda yapılan beyanlar dolayısıyla mükellefler hangi avantajlara sahip olacaklardır?
Bu beyanla ilgili olarak söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

porno izlesex izle

hint film izlefilm izlefull film izlefilm izlehd film izlefull hd film izle<
deneme bonusu sohbet hattı sohbet hattısohbet hattıavcılar escortesenyurt escort