VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

aydın escort
deneme bonususekabetbahis sitelerideneme bonusu veren siteler

Vergi Daireleri ve Bağlı Vergi Daireleri Hizmet Standartları

Vergi Daireleri ve Bağlı Vergi Daireleri Hizmet Standartları
30 views
21 Temmuz 2011 - 10:53

 

SIRA

NO

 

 

HİZMETİN
ADI

 

 

BAŞVURUDA
İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Mükellefiyet
tesisi

İşe
başlama/bırakma bildirimi ekinde;

1-Noter
onaylı imza sirküleri (basit usulde vergilendirilenler hariç),

2-
Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri
verilecektir.)

4-Basit
usulde vergilendirme talebeden yükümlülerden;

-İşyerinin
kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini
gösterir belediyeden alınacak onaylı bir belge,

-İşyerinin
kiralanmış olması halinde ise kira kontratının bir örneği,

5-Ticari
plakalı nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura
veya noter senedinin tasdikli bir örneği (fatura veya noter senedi örneğinin
aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde müdür yardımcısı veya şef
tarafından tasdik edilir),

 

6-
Kurumlar vergisi mükellefi olan ve Ticaret sicili memurluğunca vergi
dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya ilgili vergi dairesi
müdürlüklerine gönderilen şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim
formu ekinde;

 

a)
Noter onaylı şirket ana sözleşmesinin bir örneği,

 

b)
Temsile yetkili olanların şirket unvanını da içeren, noterce
düzenlenmiş imza beyannamesinin bir örneği,

 

c)
Şirketi temsile yetkili olanların ve bunlar dışında kalan
ortaklardan, hisse nispeti en yüksek beş ortağın T.C.
tabiiyetindeki kişilerin T.C. Kimlik Numaraları, yabancı uyruklu gerçek
kişilerin ise pasaportlarının bir örneği,

 

d)
(c) bendinde sayılan hisse nispeti en yüksek beş ortak arasında yabancı
tüzel kişi varsa ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler
Özel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre
onaylanmış (apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı
bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce
tanzim edilmiş faaliyet belgesinin aslı ile noter onaylı tercümesinin
bir örneği

aranır.

 

7-Ticaret sicili memurluklarınca şirket
kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde bulunulması zorunlu
olmayan tüzel kişilerden;

a)
Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre
düzenlenmiş tüzel kişiliğin kuruluşuna ait belgenin aslı
veya noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait
belgenin bir örneği,

b)Temsile
yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit
yapıldıktan sonra geri verilecektir.) (Başbakanlık genelgesi
uyarınca istenmeyecektir.), noter onaylı imza sirküleri,

 

Farklı
yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres
değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda
sayılan belgeler istenir.

Ayrıca,
tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter
tasdikli bir örneği alınır. Bu değişikliklerle ilgili Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi aranmaz.

 Gelirleri; Ücret, Gayrimenkul Sermaye
İradı, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve
İratlardan veya bunların bir kaçından ibaret olanların mükellefiyete
giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.

 Diğer ücret kapsamına giren
hizmet erbabının mükellefiyet tesisi işverenden alacakları iş
bildirimi üzerine yapılır ve kendilerine vergi karnesi verilir. İş

bildiriminde işverenin adı soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi,
vergi kimlik numarası, adresi ve imzasının bulunmasına dikkat edilir.

3 gün

2

Vergi
Kimlik Numarası verilmesi

Dilekçe
ekinde,

1-Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılara pasaportlarının, noter onaylı
örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve
fotokopisi,

2-
Tüzel Kişilerde, Hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken
belgenin noter onaylı örneği

15 Dakika

3

Mükelleflerin
değişiklik bildirimi

Nüfus
bilgileri değişikliğinde (Tüzel kişilerde kimlik
bilgilerinde, Adi ortaklıklarda ortaklık bilgilerinde)

Mükellefin,
nüfus bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin
bildirim ve değişikliğe dayanak teşkil eden belge

3 saat

Mükellefiyet
bilgileri değişikliğinde

Mükellefiyet
bilgilerine (vergi türü; ilavesi, dönem değişikliği, terki
vb.) ilişkin değişiklik bildirimi

3 gün

Adres
bilgileri değişikliği

1-
Yeni adres mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin yetki alanı
içinde ise adres değişikliği bildirimi

2-
Yeni adres başka bir vergi dairesinin yetki alanına giriyorsa;

a-
Adres değişikliği bildirimini eski vergi dairesine vermesi
halinde mükellefin bildirim tarihine kadar bastırmış olduğu/tasdik
ettirdiği belgeler

b-
Adres değişikliği bildirimini yeni vergi dairesine vermesi
halinde gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit
yapıldıktan sonra geri verilecektir.), tüzel kişilerden adres
değişikliğine ilişkin karar örneği ile Ticaret
Siciline müracaatına ilişkin belge

3 gün

Diğer
bilgiler değişikliğinde

Mükellefiyet
bilgilerine (faaliyet alanı, hukuki durum vb.) ilişkin
değişiklik bildirimi

3 gün

4

İşi
terk

İşe
başlama/bırakma bildirimi ekinde, kullanılan belgelerin en son ciltleri,
kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri ve vergi
levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha istenir.

15 gün

5

Ölüm
nedeniyle terk

İşe
başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe, vergi levhası ile ödeme
kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri,
kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri

15 gün

6

Fesih,
tasfiye ve iflas

Tasfiyenin
kapanışına ilişkin bildirim veya dilekçe ekinde, tasfiye veya
iflasın kapandığına ilişkin karar ya da bildirim.

Ayrıca,
vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin
en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin
ciltleri, şirketten sorumlu kişinin adresi, tasfiye nedeniyle terk
ise tasfiye memurunun adresi de aranır.

15 gün

7

İnternet
şifresi verilmesi

1)
Elektronik beyanname gönderme talep formu

2)
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep formu ve ekinde Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin oda kayıt belgesinin tasdikli örneği

1 saat

8

Beyannamelerin
Alınması

Kanuni
süresinde verilen beyannamelerin alınması ve tahakkuk işleminin
yapılması

1-Beyanname

2-Beyanname
formları, sirküler ve tebliğlerle
belirlenmiş belgeler.

15 dakika

İhtirazi
kayıtla verilen beyannamenin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması

1-Beyanname

2-Beyanname
formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.

15 dakika

Kanuni
süresinden sonra verilen beyannamelerin alınması ve tahakkuk işleminin
yapılması

1-Beyanname

2-Beyanname
formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.

15 dakika

Pişmanlık
ve ıslah hükümlerine göre beyanname alınması ve tahakkuk işleminin
yapılması

1-Dilekçe

2-Beyanname

3-Beyanname
formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.

15 dakika

Kanuni
süresinde düzeltme beyannamesi alınması

1-
Dilekçe

2-Beyanname

3-Beyanname
formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.

4-
Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı yada sonraki döneme devreden vergiyi arttırıcı

düzeltme beyannamesi ise yazılı izahat.

15 dakika

Kanuni
süresinden sonra düzeltme beyannamesi alınması

1-
Beyanname

2-
Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı,
mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte düzeltme beyannamesi ise
yazılı izahat.

15 dakika

9

Tevkif
suretiyle ödenen vergiler için mahsup işlemlerinin yapılması

1-Kesinti
yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste

2-
Mahsup Dilekçesi

1 ay

10

Vergi
Hatalarının Düzeltilmesi

1-Dilekçe

2-İade
edilecekse alındı aslı

3-Hatayı
kanıtlayan diğer belgeler

 

15 gün

11

Ceza
İndirimi uygulaması

1-
Dilekçe

2-
Üç aylık ödeme süresi için teminat

15 dakika

12

Tarhiyat
sonrası uzlaşma işlemleri

1-Dilekçe

2-Yetki
Belgesi (Tüzel Kişilerde)

3-Kimlik
Belgesi

60 gün

13

Tarhiyat
öncesi uzlaşma işlemleri

1-Dilekçe

2-Yetki
Belgesi (Tüzel Kişilerde)

3-Kimlik
Belgesi

60 gün

14

Vergi
ve Cezaların Tabi Afetler Nedeniyle Terkin Edilmesine İlişkin
İşlemler

1-Dilekçe

2-İki
örnek  “TERKİN
BEYANNAMESİ” (Varlıklarını Kaybeden Mükelleflere Ait
Beyanname-Mahsullerini Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname)

90 gün

15

Tecil
işlemleri

1-Dilekçe,

2-Tecil
ve Taksitlendirme Talep Formu

30 gün

16

Tarh
dosyasına yönelik başvuruların Cevaplandırılması

1-Dilekçe
(mükellef başvuruları için)

2-Resmi
yazı (Kurum ve kuruluş başvuruları için)

1 gün

17

Belgelerin
İptali ile İlgili İşlemler

1-İşi
terk dilekçesi veya talep dilekçesi ya da ilgili oda veya birlik tarafından
düzenlenmiş belge iptaline ilişkin tutanak

2-
Kullanılan belgelerin en son ciltlerini ve kullanılmamış olarak
ellerinde kalan belgelerin ciltlerini, vergi levhası ve ödeme kaydedici
cihazlara ait levhası

1 saat

18

Ödeme
Kaydedici Cihaz (ÖKC) ile ilgili işlemler

Ödeme
kaydedici cihaz alım izni ile cihazların kaydı ve levha verilmesine
ilişkin işlemler

1-
Dilekçe

2-
Fatura

3-
1 nolu fiş

4-
Ruhsat

15 dakika

Ödeme
kaydedici cihazların hurdaya ayrılması,kullanım dışı bırakılması,
satılmasına ilişkin işlemler

1-
Dilekçe

2-
Yetkili servis tutanağı

3-
Mali hafıza raporu

4-Mali
hafıza

5-
Ruhsat fotokopisi

6-
OKC levhası

25 dakika

19

Vergi
levhası tasdik işlemleri

Mükellefin
vergi matrahı ve tahakkuk kayıtlarını içeren levhanın tasdik edilmesi

Vergi
Levhası

15 dakika

Yeni
işe başlayan mükelleflerin vergi kayıtlarını gösteren levha tasdiki

Dilekçe,vergi
levhası

15 dakika

20

Mükellefin
borç durumunu gösterir yazı düzenlenmesi

Dilekçe

1 gün

21

Değer
Tespiti işlemleri

1-Dilekçe

2-Vergi
Usul Kanunu 278. md.de belirtilen sebeplerle değeri düşen mallara
ilişkin liste

1 gün

22

İdare
Aleyhine Verilen Kararlarda Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin
Ödenmesi

1–
Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma
şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,

2–
Kesinleşme şartı aranmayan durumlarda yetkili merci tarafından
icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen
mahkeme ilamı,

 3– Karşı tarafın avukatına
(icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler hariç) yapılacak vekalet
ücreti ödemelerinde ise ayrıca fatura, serbest meslek makbuzu veya ücretli
çalışanlar için işveren tarafından tasdikli ücret bordrosu,

30 gün

23

Özel
Tüketim Vergisi Beyannamelerinin (2/A) Alınması

1-Beyanname

2-Yetki
Belgesi

3-İstisna
hali varsa bu şartları kanıtlayıcı geçerli belgeler

15 dakika

24

Kasko
sigortası değerlerine ilişkin işlemler

1-Dilekçe   

2-Motorlu
Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim
Formu

3-Vergi
iade edilecekse makbuzun aslı

2 saat

25

Trafik
İdari Para Cezalarının tahsil İşlemleri

İdari
Yaptırım kararı

30 dakika

26

Motorlu
taşıtların satış veya devrine ait İlişik Kesme
Belgesi/Fenni Muayene İzin Belgesinin verilmesi

Motorlu
taşıtların satış veya devir işlemleri için borcun
olmadığına dair belge verilmesi işlemleri

1-Ruhsat

2-Ödendiği
iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve
cezalara ilişkin tahsil alındıları

3-
Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir
vergi dairesine başvurması halinde dilekçe

10 dakika

Motorlu
taşıtların fenni muayene işlemleri için borcun olmadığına dair
belge verilmesi işlemleri

1-Ruhsat

2-Ödendiği
iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve
cezalara ilişkin tahsil alındıları

3-
Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir
vergi dairesine başvurması halinde dilekçe

10 dakika

27

Veraset
ve İntikal Vergisi Beyannamesinin alınması

1-Veraset
ve intikal vergisi beyannamesi

2-Veraset ilamının aslı veya noter
onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkilileri tarafından
onaylanmış veraset ilamı fotokopisi

Veraset
ilamı fotokopisi.

3-Ölüm
ve mirascı bildirimi.

4-Gayrimenkullerde
tapunun fotokopisi

5-Gayrimenkul
mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan
değeri gösterir belge.

6-Murise
ait diğer hak ve alacakları gösteren belgeler ile indirilmesi talep
edilen borç ve masraflara ait belgeler.

7-Ticari
bilanço ve gelir tablosu.

1 saat

28

Veraset
yoluyla intikallerde ilişik kesme belgesinin verilmesi.

İlişik
kesme belgesi beyanname verildikten ve vergi ödendikten sonra talep edilirse,
dilekçe

40 dakika

29

Gaip
mirasçının ortaya çıkması nedeniyle düzeltme işlemlerinin yapılması

1-Dilekçe

2-Yargı
kararı

1 gün

30

İcraya
ya da mahkemeye intikal etmiş alacakların tecil işlemleri

Dava
durumunu gösterir dilekçe

15 dakika

31

Tapuda
kaydı bulunmayan gayrimenkuller için beyanname alınması

1
no.lu Harç Beyannamesi

15 dakika

32

Yeni
inşa olunan bina vesair tesisler için harç alınması işlemleri.

1-Dilekçe

2-İlgili
belediye/valilikten alınan başvuru belgesi

15 dakika

33

Yıllık
Harçların tahsili

Mükelleflerce
harca tabi faaliyete yıl içerisinde başlanılması halinde harca konu
belgeyi düzenleyen idareler tarafından yapılan bildirim veya mükellefçe bu
konuda ibraz edilecek belge

15 dakika

34

Süreksiz
Damga Vergisi ile İlgili işlemler

1-Damga
vergisi beyannamesi

2-Genel
bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale
kararları hariç) ait damga vergisi ile ilgili olarak, genel bütçeli daire
tarafından düzenlenen ve kağıdın mahiyetini, nispi veya maktu vergi
tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazı

1 saat

35

İdari
Para Cezaları ile İlgili işlemler

Cezanın
süresi içinde veya süresinden sonra kendiliğinden vergi dairesine
ödenmek istenmesi halinde idari yaptırım  kararı

30 dakika

36

Yurt
dışı çıkış tahdidinin kaldırılması

Hastalık
ve iş bağlantısı nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının
kaldırılmasının talep edilmesi durumunda dilekçe ile birlikte mazeretini
gösteren belge

1 saat

37

Nakit
Tahsilat Yapılması

1)
Tahakkuk Fişi

2)
Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı

15 dakika

38

Çekle
tahsilat yapılması

1)
Tahakkuk Fişi

2)
Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı

15 dakika

39

Başka
vergi daireleri adına tahsilat yapılması

1)
Tahakkuk Fişi

15 dakika

40

Vezne
Kapandıktan Sonra Yapılacak Ödemelerin Kabul Edilmesi

1)
Tahakkuk Fişi

2)
Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı

15 dakika

41

Mükelleflerce
Yitirildiği İleri Sürülen Alındılar Hakkında İşlemlerin
Yapılması

1)
Dilekçe

2)
Gazete İlanı

1 saat

42

Mükelleflere
nakden yapılacak iadelerin banka hesaplarına aktarılması

1)
Mükellefin banka hesap numarasını bildirir dilekçesi

2)
SSK Prim borçlarına mahsup talebinde işyeri sicil numarasını bildirir
dilekçe

3)
Düzeltme fişinin mükellef nüshası

4)
Vekaletnameye istinaden iade taleplerinde vekaletname aslı (Aslı görülerek
Fotokopisi)

5)
Varislere yapılacak ödemelerde Veraset ilamı (Aslı görülerek fotokopisi)

6)
İlgili mevzuatında iadeye ilişkin yer alan belgeler

1 gün

43

Mükelleflerin
Mahsuben İade Taleplerine İstinaden Mahsup Alındısı Düzenlenmesi

Dilekçe

1 gün

44

Vergi
İadesi işlemleri

Gelir/
Kurumlar Vergisi İade Talebi

1-Gelir/
Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi

2-Ücretler için, İşveren tarafından vergi
kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneği.

3-Gayrimenkul Sermaye İradı için, Kira
kontratının onaylı örneği

4-Menkul Sermaye İradı için, vergi
kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneği

5-Serbest meslek kazançları için tevkif yoluyla
kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren
ilgili saymanlık yazısının onaylı örneği

6-Ticari ve Zirai kazançlar için, tevkif yoluyla
kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine
ödenmiş olduğuna dair belgenin ilgili kurumlarca onaylanan bir
örneği

 

 

 

3 ay

İhracat İstisnasından
Doğan KDV İade talebi

Mal
İhracatı;

 

1-
İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
Gümrük Beyannamesi Listesi

4-
Serbest bölgelere yapılan ihracatlarda Serbest Bölge İşlem Formu

5-
İhracata Ait Satış Faturası Listesi

6-
Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret
Şirketleri İçin Ayrıca Aracılık Ettikleri Mükelleflerin
İndirilecek KDV Listesi

7-
Yüklenilen KDV hesabına turizm acenta, rehber ve benzerlerine komisyonlar
nedeniyle yapılan KDV ödemelerinin de dahil edilmesi halinde, bu tutarlardan
iade hesabına aktarılan payın hesaplanmasına ilişkin tablo

8-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu 

 

Sınır
Ticareti;

 

1-
İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
Sınır veya Kıyı Ticaretine ait Satış Faturası Listesi

4-
Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi

5-
Gümrük Beyannamesi Listesi veya Tahakkuk Varakası

6-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Uluslar
arası Sefer Yapan Deniz ve Hava Araçlarına Yapılan Akaryakıt, Su, Kumanya,
Teknik ve Diğer Malzeme Teslimleri;

 

1-
İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
Bu kapsamdaki satışlara ait
Faturaların Listesi

4-
Kumanya Teslim Listesi ile Gümrük Beyannamesi Listesi

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu 

 

Bavul
Ticareti;

 

1-
İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren
bankadan alınmış belge.

4-
Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

 

Hizmet
İhracatı;

1-
İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin
yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.

4-
Hizmet İhracatına ait Fatura Listesi

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

veya
vergi inceleme raporu

 

Serbest
Bölgelerdeki Müşteriler için Yapılan Fason Hizmetler;

 

1-
Hizmetin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
Gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge

4-
Fason Hizmet Faturalarının listesi

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Yolcu
Beraberi Eşya İhracatı;

 

1-
İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
Gümrükçe Onaylı Satış Faturası veya Fatura/Çek

4-
İadenin yetki belgeli firmalar aracılığıyla yapılması halinde icmal
fotokopisi ve aracı firma tarafından düzenlenen ödeme belgesi fotokopisi

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

İhraç
Kaydıyla Teslimler;

 

1-
Sanayi veya Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine üyelik
belgesinin noterce onaylı örneği

2-
Sanayi Sicil Belgesi

3-
İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

4-
Gümrük Beyannamesi Listesi

5-
İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi

6-Tek
gümrük beyannamesi ile birden fazla imalatçının ürününün ihracı halinde malın
ihraç edildiğini teyit eden ihracatçı firma yazısı

7-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Bavul
Ticareti Yapanlara İhraç Kaydıyla Teslimler;

 

1-
İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren
bankadan alınmış belge.

3-
İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi

4-
Gümrükçe Onaylı Özel Fatura aslı veya fotokopisi

 

Dahilde
İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi
Kapsamında Yapılan Teslimler

 

1-
İhraç Kaydıyla Teslimin Yapıldığı Döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturalarının Listesi

3-
Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin
Belgesi Onaylı Örneği

4-
DİİB sahibi tarafından düzenlettirilen YMM Raporu

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

3 ay

İhracat
İstisnası Dışındaki Tam İstisnalar Kapsamındaki İade
Talebi

Deniz,
Hava Ve Demiryolu Araçlarının Teslimi, İmal-İnşaası Ve
Tadil-Bakım-Onarımına İlişkin Teslim Ve Hizmetler;

 

1-
İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-
Vergi dairesinden alınan İstisna İzin Belgesinin onaylı örneği

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Araçları
sipariş vererek imal veya inşa ettirenler ise ek olarak;

1-
Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği

2-  İstisnaya konu harcamalara
ilişkin Alış Belgelerinin Listesi

3-
İade talep edilen döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi

Araçları
sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenler ise ek olarak;

1-
Araç imal ve inşa işini fiilen yapan mükellefin istisna belgesinin
örneği

2-
İstisna kapsamındaki Satış Faturalarının Listesi

3-
İade talep edilen döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi

4-Yüklenilen
KDV Listesi

 

Deniz
Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan
Hizmetler;

 

1-İstisnanın
beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-Yüklenilen
KDV Listesi

3-İstisna
kapsamında düzenlenen Hizmet 

Faturaları Listesi

4-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Petrol
Arama Faaliyetine İlişkin Teslim Ve Hizmetler;

 

1-
İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı liste

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu veya vergi inceleme raporu

 

Altın,
Gümüş Veya Platin İle İlgili  Arama, İşletme, Zenginleştirme, Rafinaj
Faaliyetlerine Yönelik İstisna Teslim Ve Hizmetler;

 

1-
İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait
İndirilecek KDV Listesi

2-
İstisna kapsamındaki harcamalara ait liste

3-
Onaylı Enerji Bakanlığı İzin Yazısı

4-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Teşvik
Belgeli Yatırımlara İlişkin Teslimler;

 

1-
İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
İstisna kapsamındaki İşlemlere ait Satış Faturalarının
Listesi

4-
Makine Teçhizat İstisnası Bildirim Formu

5-
Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir Vergi
Dairesi Yazısı

6-
Yatırım Teşvik Belgesi ile Eki Global Listenin Fotokopisi

7-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

Liman
Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesine
İlişkin Teslim Ve Hizmetler;

1-
İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait
İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği

5 Bakanlıkça belirlenen
tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi
tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Ulusal
Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler (Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına
Doğrudan Yapılan Teslimlerde İade Uygulaması);

 

1-
İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-
Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan yazının mükellefçe onaylı
örneği

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Ulusal
Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler (Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim Ve
Hizmetlerde İade Uygulaması);

 

1-
İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna
belgesi ve eki onaylı liste

4-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Başbakanlık
Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri;

 

1-İstisna
kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturalarının Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-İstisnaya
konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV
listesi

4-Bakanlıkça
belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM
KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Uluslararası
Taşımacılık İstisnası Kapsamındaki Hizmetler;

1-
İstisnaya konu hizmetin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
İstisna kapsamındaki Taşımacılık Faturalarının Listesi

4-
Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait faturalara ait bilgileri
içeren liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden
yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Kara
taşımacılığında ek olarak; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form
302 Belgesi

Deniz
ve Havayolu Taşımacılığında ek olarak; Deniz veya

Hava
Manifestosu / Transit Beyannamesi Demiryolu Taşımacılığında ek
olarak; Transit Beyannamesi / CIV Belgesi-CİM Taşıma Belgesi
(Sadece Türkiye’ye girişlerde) / Remiz Bülteni

 

İhraç
Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimleri;

 

1-
İstisna kapsamındaki teslimin gerçekleştiği döneme ait
İndirilecek KDV listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-
İstisna kapsamında teslim edilen malların Alış Faturalarının
Listesi

5-
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine
İlişkin Bildirim Formunun bir örneği

6-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

 

Diplomatik
İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler

(KDV
Ödenmeksizin İstisna Uygulanan İşlemler);

 

1-
İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV listesi

3-
İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-
Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya

kuruluşların
Resmi Talep Yazısı veya Yetkili Kuruluş İstisna Yazısı örneği

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/ veya vergi inceleme raporu

 

Takrir
Yöntemi Kapsamında Akaryakıt, Doğalgaz, Motorlu Taşıt ve
Taşınmaz Tesliminde ek olarak;

1-
İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-
Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya
Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği

 

Özürlülerin
Kullanımına Mahsus Araç-Gereç Teslimi;

 

1-İşlemin
gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-
Yüklenilen KDV Listesi

3-
İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Türkiye,
Azerbaycan Ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan, Gürcistan Ve Türkiye
Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına
İlişkin Anlaşma Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler;

 

1-
İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi

2-Yüklenilen
KDV Listesi

3-İstisna
kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-İstisna
sertifikasının örneği

5-Mal
ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın
üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik
raporu veya vergi inceleme raporu

3 ay

Kısmi
Tevkifat Uygulamasına İlişkin İadeler ile İndirim Hakkı
Bulunanların Fazla- veya Yersiz Ödenenlerin İade Talebi

Tekstil
Ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşçilik Hizmeti;

 

1-
Vergi İnceleme Raporu

 

91
Seri No’lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Hizmetler
(Yapım işleri hariç);

 

1-
Yüklenilen KDV Listesi

2-
Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi

3-
Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu

 

 

 

91
Seri No’lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Yapım
İşleri;

 

1-Yüklenilen
KDV Listesi

2-Tevkifat
uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi

3-
Teminat Mektubu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ya da Vergi
İnceleme raporu

 

Kısmi
Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşgücü Temin Hizmetleri;

 

1-
İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi

3-
Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu

 

Kısmi
Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı Teslimleri;

 

1-
İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi

3-
Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması

4-
Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın
üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik
raporu veya vergi inceleme raporu

 

Kısmi
Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin
Teslimi;

 

1-
İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi

3-
Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması

4-
Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın
üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik
raporu veya vergi inceleme raporu

 

 

Kısmi
Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Hurda Ve Atık Teslimleri; Külçe Bakır,
Alüminyum, Çinko Teslimleri; Bakır, Alüminyum, Çinko Ürünlerinin Teslimleri;

 

1-
İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV
Listesi

2-
Tevkifat uygulaması kapsamında teslim edilen mallara ait Alış Faturaları
Listesi

3-
Tevkifat uygulanan işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

4-
Tevkifat yapılan vergilerin alıcı tarafından beyan edilip ödendiğine
veya mahsup edildiğine dair Tahakkuk Fişi ve Vergi Dairesi Alındısı

5-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

Kısmi
Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Turizm Rehber Ve Acenteleri Tarafından
Verilen Turistik Mağazalara Götürme Hizmeti;

 

1-
Tevkifat uygulanan işlemlere ait fatura ve benzeri belgelerin listesi

2-
İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin İndirilecek KDV
Listesi

3-
Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması

4-
Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu

 

Fazla
Veya Yersiz KDV Uygulanan İşlemler;

 

1-
Devreden KDV Listesi

2-
Verginin fazla veya yersiz ödendiğini gösteren belgenin ödeme yapılan
tarafından  onaylanmış
örneği

3-
YMM Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

3 ay

KDV
İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İade Talebi

Yılı
içinde Aylık İade Taleplerinde;

 

Yılı
içinde mahsup imkanının doğduğu ilk döneme ilişkin mahsuben
iade taleplerinde;

 

1-
Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar
yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri
belgelerin listesi

2-
Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade
edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler
itibariyle hazırlanacak tablo

3-
Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar
yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi 

4-
Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV
İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

 

Mahsup
hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen
vergilendirme dönemine ait ;

 

1-
İndirilecek KDV listesi

2-
İndirimli orana tabi işlemlere ait Satış Faturaları Listesi

3-
Yüklenilen KDV Listesi

4-
Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV
İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

Elektrik
ve Doğalgaz borçlarına mahsup taleplerinde yukarıdaki belgelere ek
olarak;

1-
Dilekçe

2-
İlgili idareden alınan ve banka hesap numarasını içeren yazı

3-
Elektrik ve doğalgaz faturasının onaylı örneği

4-
Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV
İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

İndirimli
orana tabi malların KDV tahsil edilerek ihraç amaçlı teslimlerinde ek olarak;

1-
İhracatı gerçekleştiren mükelleften alınacak yazı,

2-
Yılın başından cari döneme kadar, aylar itibariyle ve kümülatif
sütunlara da yer verilmek suretiyle, incelemesiz / teminatsız mahsup
kapsamına giren teslim bedelleri, bunlar dışındaki indirimli orana tabi
diğer işlem bedelleri ve her ikisinin toplamını gösteren bir tablo

3-
Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV
İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

 

Yıllık
İade Taleplerinde;

 

1-
İade hakkı doğuran işlemin yapıldığı yıla ait Alış
ve Satış Faturalarının Listesi

2-
Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo

3-
Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo

4-
İadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iadenin talep
edildiği döneme kadar aylar itibariyle devreden KDV tutarlarını gösteren
tablo

5-
Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için teminat veya YMM KDV
İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu

 

İndirimli
Orana Tabi Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde Aylık Ve Yıllık
İade Taleplerinde;

 

1-
Münhasıran vergi inceleme raporu veya teminat karşılığında yerine
getirilir.

3 ay

KDV
Beyannamesinden Bağımsız KDV İade Talebi

Türkiye’de
İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi
Bulunmayanların Türkiye’deki Taşımacılık Faaliyetlerine Veya Fuar, Sergi
Ve Panayırlara Katılmalarına İlişkin Alımları;

 

1-
İade Talep Formu

2-
Alış Faturası veya Serbest Meslek Makbuzunun asılları veya noter onaylı
örnekleri

3-
İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter
onaylı “Vekaletname” belgesi

4-
Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması,
taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde
bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi

5-
Ülkesinden alacağı vergi mükellefiyeti belgesi

6-
Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki iade taleplerinde Teminat Mektubu
veya Vergi İnceleme Raporu 

Türkiye’de
ikametgahı, işyeri, kanuni veya iş merkezi bulunmayanların
taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak ayrıca ekleyeceği
belgeler

a)
Tır karnesinin Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini gösteren dip
koçanının veya Transit Beyannamesinin onaylı örneği

b)
Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini
yapan kişi / firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya
noter onaylı örnekleri.

 

 

Diplomatik
İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler (Mensuplar Tarafından KDV
Ödenerek Yapılan Alımları)

 

1-
Harcamalara ait bildirim formu

2-
Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler

3-
Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların
resmi yazısı

 

“Güneydoğu
Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması” Ve Anlaşmaya “Ek
Protokol” Kapsamında (Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü
(Seebrıg) Karargahına Ve Görev Yapan Yabancı Personele) Yapılan Akaryakıt
Teslimleri (Alıcılar)

 

1-
Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin
muafiyet yazısının onaylı bir örneği

2-
Satın alınan akaryakıt ve makine yağlarının listesi

3-
Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı
fotokopileri

 

Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Ticaret Ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması Kapsamında
İstisna Olan İşlemler (Alıcılar)

 

1-
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan iadeye ilişkin
muafiyet yazısının onaylı bir örneği

2-
Satın alınan mal ve hizmetlerin listesi

3-
Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı
fotokopileri

4-
Yüklenilen KDV’yi gösteren banka tarafından hazırlanacak liste

 

Türkiye’de
İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi
Bulunmayan Yabancı Sinematografik Eser Yapımcılarının Alımları;

 

Miktara
bakılmaksızın münhasıran YMM KDV İadesi Tasdik Raporu

 

Fazla
Veya Yersiz Ödenen  KDV
(İndirim Hakkı Bulunmayanların)

 

Fazla
veya yersiz vergiye muhatap olanlar ile bu işleri yapan mükelleflerin
birlikte başvurusu.

 

Fazla
Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV

 

Tevkifata
tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin
tamamının beyan edildiği işlemler için

 

Fazla
Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV

 

a)
Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından
verginin tamamının beyan edildiği işlemler için

 

Sorumlunun
bağlı olduğu vergi dairesine başvuru

1-
Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge

2-
Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan
edildiğinin teyidi

 

b)
Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan ancak mükellefi tarafından
verginin tamamının beyan edildiği işlemler için Mükellefin
bağlı olduğu vergi dairesine başvuru

1-
İşleme ait tevsik edici belgelerin ibrazı

2-
Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesinden bilgi alınması

 

c)
Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifata tabi tutulan ya da yüksek
tevkifat oranı uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamı beyan
edilmeyen işlemler için Sorumlunun bağlı olduğu vergi
dairesine başvuru

1-
Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge

2-
Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan
edildiğinin teyidi

3 ay

Avrupa
Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili KDV
İade Talebi

Katma
Değer Vergisi 5303 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan
Çerçeve Anlaşma, 1 ve 2 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve
Anlaşması Genel Tebliğleri;

 

KDV
mükellefi olanlar tarafından yapılan başvuruda

1-
KDV dönem beyannamesi

2-
İndirilecek KDV Listesi

3-
KDV İstisna Sertifikası örneği

4-
Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

5-
Yüklenilen KDV Listesi

6-
Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen
tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi
tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

KDV
mükellefi olmayanlar tarafından yapılan başvuruda;

1-
Sözleşme Makamınca onaylı Yüklenilen KDV Listesi

2-
Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

3-
Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların
aslı veya onaylı örnekleri

4-
KDV İstisna Sertifikası onaylı örneği veya iadeye ilişkin
özelge örneği

5-
KDV’den başka bir vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türünden vergi
borcunun olup olmadığına dair vergi dairesinden alınmış yazı

6-
Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen
tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi
tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

 

5824
Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım
Aracı  (Ipa) Çerçeve
Anlaşması Ve 1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği

 

a)
KDV mükellefi olanlar tarafından yapılan başvuruda;

1-
İndirilecek KDV Listesi

2-
KDV İstisna Sertifikası örneği

3-Fatura
ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

4-
Yüklenilen KDV Listesi

5-Mal
ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın
üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik
raporu veya vergi inceleme raporu

 

b)
KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan başvuruda;

1-
Onaylı Yüklenilen KDV Listesi

2-
Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri

3-
Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların
(banka dekontu dahil) aslı veya onaylı örnekleri

4-
KDV İstisna Sertifikası onaylı örneği veya iadeye ilişkin
özelge örneği

5-
KDV’den başka bir vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türünden vergi
borcunun olup olmadığına dair vergi dairesinden alınmış yazı

6-
Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen
tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi
tasdik raporu veya vergi inceleme raporu

3 ay

Avrupa
Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade
Özel Tüketim Vergisi ile İlgili İade Talebi

5303
Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma, 1 ve 3
Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması

 

1-
KDV İstisna Sertifikasının onaylı örneği veya iadeye ilişkin
özelge örneği

2-
Hibe yararlanıcısı veya sözleşme Makamınca Onaylı ÖTV içeren mal alım
listesi

3-
Fatura veya belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri

4-
AT Yüklenicileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV Listesi

5-Mal
ihracından kaynaklanan ÖTV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın
üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM ÖTV iadesi tasdik
raporu veya vergi inceleme raporu

 

 

5824
Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım
Aracı  (Ipa) Çerçeve
Anlaşması Ve 1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği

 

1-
KDV İstisna Sertifikasının onaylı örneği veya iadeye ilişkin
özelge örneği

2-
Onaylı ÖTV İçeren mal alım listesi

3-
Fatura veya belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri

4-
AT Yüklenicileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV Listesi

5-Mal
ihracından kaynaklanan ÖTV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın
üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM ÖTV iadesi tasdik
raporu veya vergi inceleme raporu

3 ay

Avrupa
Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade
Özel İletişim Vergisi ile İlgili İade Talebi

5824
Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı  (Ipa) Çerçeve Anlaşması Ve 1
Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa)
Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği

 

1-
Ödenen ÖİV’lerine ilişkin Onaylı Liste

2-
Fatura veya fatura benzeri belgelerin örnekleri

3-
KDV İstisna Sertifikası ve/veya vergi idaresince ÖİV iadesine
ilişkin özelge örneği

3 ay

Avrupa
Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade
Motorlu Taşıtlar Vergisi ile İlgili İade Talebi

5824
Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı  (Ipa) Çerçeve Anlaşması Ve 1
Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa)
Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği;

 

1-
Vergi idaresince verilen özelge örneği

2-
Sözleşme Makamınca taşıtın AT sözleşmesi kapsamında
alındığı ve/veya kullanıldığına dair alınan resmi yazı örneği

3-
Motorlu Araç Tescil Belgesi örneği

4-
Motorlu taşıtlar vergilerinin ödendiğini belirten tahsilat
makbuzları

3 ay

Özel
Tüketim Vergisi ile ilgili İade Talebi

Hizmet
İhracatı

 

1-
İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek ÖİV
Listesi

2-
İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının
dökümünü gösteren Liste

3-
İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan
ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait
faturaların dökümünü gösteren liste

4-
Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin
yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge

5-
İade tutarının hesabını gösteren tablo

6-
Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade
Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7-Nakden
iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

 

Deniz
Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan
Hizmetler

 

1-
İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV
Listesi

2-
İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının
dökümünü gösteren Liste

3-
İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan
ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait
faturaların dökümünü gösteren liste

4-
İade Tutarının Hesabını Gösteren Tablo

5-
Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade
Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

6-Nakden
iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

 

 

Petrol
Arama Faaliyetine İlişkin Hizmetler

 

1-İstisnanın
beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2-İstisna
kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren
Liste

3-İstisna
kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel
İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların
dökümünü gösteren liste

4-İade
tutarının hesabını gösteren tablo

5-Petrol
İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı Liste

6-
Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde
Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7-Nakden
iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

 

 

Diplomatik
İstisna Kapsamındaki Hizmetler (ÖİV Ödenmeksizin İstisna
Uygulanan İşlemler)

 

1-
İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV
Listesi

2-
İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının
dökümünü gösteren Liste

3-
İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan
ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait
faturaların dökümünü gösteren liste

4-
İade tutarının hesabını gösteren tablo

5-
Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya
kuruluşların Resmi Talep Yazısı veya yetkili Kuruluş İstisna
Yazısı örneği

6-
Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade
Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7-Nakden
iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

 

Diplomatik
İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler (Mensuplar Tarafından KDV
Ödenerek Yapılan Alımları)

 

1-
Harcamalara ait bildirim formu

2-
Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler

3-
Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların
resmi yazısı

4-
Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade
Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

5-Nakden
iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

 

Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Ticaret Ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması Kapsamında
İstisna Olan İşlemler (Alıcılar)

 

1-
Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin
muafiyet yazısının onaylı bir örneği

2-
Satın alınan hizmetlerin listesi

3-
Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı
fotokopileri

4-
Yüklenilen ÖİV’yi gösteren Banka tarafından hazırlanacak Liste

5-
Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade
Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

6-Nakden
iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

 

Türkiye,
Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan, Gürcistan Ve Türkiye
Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına
İlişkin Anlaşma Kapsamındaki Hizmetler

 

1-İstisnanın
beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi

2-İstisna
kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren
Liste

3-İstisna
kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel
İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların
dökümünü gösteren liste

4-İade
tutarının hesabını gösteren tablo

5-İstisna
sertifikasının örneği

6-
Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade
Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu

7-Nakden
iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

3 ay

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

konya escortescortmersin escortbahis sitelerigiriş adresihint film izlefilm izlefull film izlefilm izlehd film izlefull hd film izleporno izlependik escortizmir escort